Menu ETH
Chair of Architecture and Urban Design
Asst. Prof. Dr. Alex Lehnerer

Selected student projects

Student Project

HS 2019 Am Bau zu prüfen
Project by: Clara Peter Leslie Majer
Modell
Grundriss EG
Lageplan
Ort
Lageplan Käferberg
Schnitt
Perspektivschnitt quer
Perspektivschnitt längs
Salon
Axonometrie
Bad
Zwischenraum
Axonometrien Dach
Ansicht
Fachwerkträger
Gründung
Ansichten
Strassenperspektive
Strassenperspektive
Steinoberflächen